Κά­πο­τε η α­ρι­στε­ρά πρέ­πει να πα­ρα­δέ­χε­ται δη­μό­σια τα λά­θη της (Ψηφοφορία για Σ.Κ. ΕΥΔΑΠ)

ν κά­νου­με μια α­να­δρο­μή στην ι­στο­ρία της α­ρι­στε­ράς, λί­γες φο­ρές εί­ναι αυ­τές που δια­πι­στώ­νου­με δη­μό­σια πα­ρα­δο­χή λα­θών και συ­νή­θως αυ­τό γί­νε­ται με­τά α­πό με­γά­λη χρο­νι­κή α­πό­στα­ση.

Στη δογ­μα­τι­κή της εκ­δο­χή η α­ρι­στε­ρά έ­χει πά­ντα δί­κιο κι ό­ταν, σπα­νίως, α­να­γνω­ρί­σει κά­ποια λά­θη ή βρε­θεί α­ντι­μέ­τω­πη με ι­στο­ρι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις ό­πως η κα­τάρ­ρευ­ση του υ­παρ­κτού σο­σια­λι­σμού, τό­τε το φταί­ξι­μο πέ­φτει στην α­νω­ρι­μό­τη­τα του λα­ού ή στη διε­θνή συ­νω­μο­σία του κα­πι­τα­λι­σμού.

Όσον α­φο­ρά την Ανα­νεω­τι­κή Αρι­στε­ρά, αν και έ­κα­νε έ­γκαι­ρη και σω­στή κρι­τι­κή στο στα­λι­νι­κό μο­ντέ­λο, δεν πα­ρέ­λει­ψε κά­ποιες φο­ρές να λει­τουρ­γή­σει στα­λι­νι­κά στο ε­σω­τε­ρι­κό της και δεν τόλ­μη­σε να κά­νει α­νοι­χτή αυ­το­κρι­τι­κή σε ζη­τή­μα­τα, ό­πως η σχέ­ση της με το α­πεχ­θές κα­θε­στώς Τσα­ου­σέ­σκου στη Ρου­μα­νία ή η συμ­με­το­χή της στην οι­κου­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και στη συ­γκυ­βέρ­νη­ση με τη δε­ξιά το 1989.

`

Επι­στρέ­φο­ντας στο σή­με­ρα, θα μπο­ρού­σα­με να ε­πι­ση­μά­νου­με κά­ποια πρό­σφα­τα λά­θη για τα ο­ποία ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο­φεί­λει να κά­νει αυ­το­κρι­τι­κή, δεί­χνο­ντας ό­τι εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να πα­ρα­δέ­χε­σαι και να μην ε­πα­να­λαμ­βά­νεις τα λά­θη σου πα­ρά να τα κρύ­βεις κά­τω α­πό το χα­λί πε­ρι­μέ­νο­ντας να ξε­χα­στούν. Εκτός κι αν δεν εί­ναι λά­θη αλ­λά συ­νει­δη­τές πο­λι­τι­κές ε­πι­λο­γές που δεί­χνουν πλέ­ον έ­ναν δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο…

`
Πριν δυο Κυ­ρια­κές, η «Επο­χή» κά­νο­ντας μια το­μή στην ι­στο­ρία της, δη­μο­σίευ­σε για πρώ­τη φο­ρά τρι­σέ­λι­δη (!) συ­νέ­ντευ­ξη πο­λι­τι­κού αρ­χη­γού με έγ­χρω­μη φω­το­γρα­φία στην πρώ­τη σε­λί­δα. Σ’ αυ­τήν ο Αλέ­ξης Τσί­πρας χρη­σι­μο­ποίη­σε τον ό­ρο «με­γά­λη δη­μο­κρα­τι­κή πα­ρά­τα­ξη», δη­μιουρ­γώ­ντας ά­με­σους συ­νειρ­μούς και πο­λι­τι­κές πα­ρα­πο­μπές στο αρ­νη­τι­κό, πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν. Αυ­τό εί­ναι το μέλ­λον που ο­ρα­μα­τί­ζε­ται για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο ε­πι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής του ο­μά­δας; Αυ­τόν το σκο­πό ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε κι η κε­ντρι­κή του ο­μι­λία στην εκ­δή­λω­ση του πα­σο­κο­γε­νούς «Νέ­ου Αγω­νι­στή» για την ε­πέ­τειο της 3ης Σε­πτέμ­βρη; Και πιο μο­ντέ­λο η­γε­σίας ε­ξυ­πη­ρε­τούν, α­κό­μα και τα δι­κά μας έ­ντυ­πα, ό­ταν α­πο­σιω­πούν ή περ­νούν στα ψι­λά τις διερ­γα­σίες και τις δια­φο­ρε­τι­κές α­πό­ψεις στη Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, προ­βάλ­λο­ντας την η­γε­σία του ε­νός αν­δρός;

`
Η Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δια­φώ­νη­σε με τη συ­νά­ντη­ση α­ντι­προ­σω­πείας της Κου­μουν­δού­ρου με τον Ράι­χεν­μπα­χ, που δεν εί­ναι κά­ποιο θε­σμι­κό πρό­σω­πο αλ­λά έ­νας διο­ρι­σμέ­νος υ­πάλ­λη­λος που ση­μα­το­δο­τεί την ε­πο­πτεία και την υ­πο­τα­γή της Ελλά­δας σε ξέ­να κέ­ντρα. Την α­πό­φα­ση της συ­νά­ντη­σης την πή­ρε η η­γε­σία του ΣΥΝ ε­ρή­μην του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Κι α­ντί για μια γεν­ναία πα­ρα­δο­χή του λά­θους βρέ­θη­κε μια εύ­σχη­μη, πλην α­φε­λής, δι­καιο­λο­γία;

`
Η υ­πό­θε­ση Μεϊμα­ρά­κη δεί­χνει ό­τι «ε­νός λά­θους μύ­ρια έ­πο­νται». Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τον υ­περ­ψή­φι­σε για πρό­ε­δρο της βου­λής κά­νο­ντας μια συ­ναλ­λα­γή ό­πως συ­νη­θί­ζουν τα κόμ­μα­τα ε­ξου­σίας. Τώ­ρα που ά­νοι­ξαν οι α­σκοί του Αιό­λου, με τα δη­μο­σιεύ­μα­τα που τον ε­μπλέ­κουν σε διά­φο­ρες «θεά­ρε­στες» δρα­στη­ριό­τη­τες, α­ντί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να πα­ρα­δε­χτεί δη­μό­σια το λά­θος του, το υ­πο­στη­ρί­ζει «κά­νο­ντας την πά­πια». Τε­λι­κά το θέ­μα φαί­νε­ται να κλεί­νει κι ό­λα κα­λά κι ό­λα ω­ραία. Με τέ­τοια νοο­τρο­πία ό­μως τα λά­θη διαιω­νί­ζο­νται, ο α­ρι­στε­ρός πο­λι­τι­κός λό­γος δεν α­πο­κτά δια­κρι­τό πρό­ση­μο κι ε­νι­σχύο­νται οι μη­δε­νι­στι­κές φω­νές που υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι «ό­λοι στο ί­διο κα­ζά­νι βρά­ζουν».

Ο δι­κη­γό­ρος του δια­βό­λου

Εφ. Εποχή 07/10/2012

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 • NAOMI KLEIN Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΒΙΒΛΙΟ-ΚΛΙΚ.

  Ολόκληρο το Βιβλίο Μπέστ-σέλλερ, προσφορά του συνεργάτη μας ftanei_pia στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ. Για να μαθαίνουν νέοι και παληοί.

  Το βιβλίο της Νάομι Κλάιν συγκλονίζει με τις ομοιότητες που βιώνει το πειραματόζωο Ελλάς. Αφού πριν χρόνια η νεοφιλελεύθερη σχολή Φρίντμαν τα εφάρμοσε στη Λατ, Αμερική, Πολωνία, Μεγ. Βρεττανία, Ινδονησία, Ρωσία, Σρι Λάνκα, Ιράκ. κ.α

 • «Καλώς ήρθες» CIA #Twitter & # Facebook!

  Η CIA εισέρχεται στα κοινωνικά δίκτυα για να παρακολουθεί, κατασκόπευει και να προβλέπει τις παγκόσμιες τάσεις.

 • Πακέτο!

  θα τους ταραξουμε στη νομιμότητα (κι'όσοι προκάνουμε..)

 • Μπορεί ο αστυνομικός να είναι χρυσαυγίτης;

  Δεν υποστηρίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες της ΕΛΑΣ που ψηφίζουν τα αυγά είναι ναζιστές ή συνειδητοί αντι-δημοκράτες – αν και αυτή η επιλογή δεν έχει το παραμικρό ελαφρυντικό. Ωστόσο, τα μεγάλα ποσοστά που παίρνει η ΧΑ ξανά και ξανά εκεί που ψηφίζουν οι αστυνομικοί δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Το μήνυμα που προκύπτει είναι σαφέστατο και κανένας δε μπορεί να το αγνοεί.

  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ- http://wp.me/pVnfp-g9p

 • Σαν να μην πέρασε μιά μέρα…

  2400 Χρόνια Πίσω ;

 • Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

 • Πρόσφατα άρθρα

 • ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π

 • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ; ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

  Μας "πυροβολούν" εν ψυχρώ, μας γυρίζουν στην Γιούλεν των αμερικάνων και αυτοί αντί να ξεσηκώνονται και να τα κάνουν όλα λαμπόγιαλο, παρακολουθούν και μελετούν τις εξελίξεις, ψύχραιμοι και ωραίοι. Και οι "πέτρες δεν έχουν ακόμη αρχίσει να ίπτανται"..

  Εκείνα τα χρήματα του "κουμπαρά" Μπάρδη-Ομοσπονδίας που μας λέγατε πως πήγαιναν οι περικοπές των αποδοχών, εννοείτε πως θα είναι το ισοδύναμο από τις απώλειες στο εφάπαξ;

 • Μεταπληροφορίιες

 • Αγωνιστικο και Λυτρωτικό το 2014

 • Χάουαρντ Ζιν (1923-2010)

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟ (1,2,3,4 Κεφάλαια)

 • ΑΝ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ

  Οταν στην πρώτη σελίδα του blog υπάρχει η (μοναδική) παραπομπή σε παράταξη κόμματος; Και που έχει ζητηθεί η απομάκρυνση της πολλές φορές; Μετά απορούμε για την αναξιοπιστία-ανυποληψία του κομματικού συνδικαλισμού;

 • ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ…

 • Αυτό όμως που δημιουργεί ανησυχίες στο προσωπικό τη ΕΥΔΑΠ, είναι η σιγή της ΟΜΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για να δημιουργήσει το "αντίπαλο δέος" στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ. Στην ίδια ανάρτηση στο fb, σε ερώτηση στο πρόεδρο της ΟΜΕ: "Στη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν συντονιστικό φορέων, ξεκίνησαν καμπάνια "SOSτε το νερό" και κατάφεραν ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης και των γύρων δήμων για διενέργεια δημοψηφίσματος. Η ΟΜΕ πότε θα αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες συντονισμού και στην Αττική;" η απάντησή του ήταν: "η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα. Οι συνάδελφοί μας στην Θεσσαλονίκη ακολουθούν την δική τους τακτική, και καλά κάνουν, και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθειά τους και εμείς ακολουθούμε την δική μας τακτική. Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας, πάντα στο πλαίσιο της τακτικής μας". Δηλαδή; Ποιά "άλλη" τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς. Διαφορετική από αυτή του συντονισμό, συνεργασία και κοινή δράση με όσους συμφωνούν στην μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ; Διαφορετική από το να βάλουμε στη μάχη τους δήμους και την περιφέρεια της Αττικής; Τι περιμένει η ΟΜΕ; Να ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΥΔΑΠ για να αναλάβει πρωτοβουλίες; Ήδη έχουμε αργήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενημέρωση, συσπείρωση, κοινή αγωνιστική στάση όλου του προσωπικού και των συλλόγων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πρόσκληση σε δήμους, φορείς και πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά για την δημιουργία συντονιστικού φορέα που θα οργανώσει την προσπάθεια θα ξεσηκώσει τους πολίτες ενάντια στο έγκλημα του ξεπουλήματος της ΕΥΔΑΠ. Τώρα πριν είναι πολύ αργά.(Από blog ΣΕΚΕΣ)

  ...και μετά μου λες "γιατί δε σου γράφω"; Πρόεδρος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ: «η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα»... ,, Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας.!!! Περισσότερα ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ > και αν δεν ανοίγει ΚΛΙΚ ΕΔΩ---> : http://wp.me/pVnjk-eqb

 • ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΥΔΑΠ

 • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  Οκτώβριος 2012
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Σεπτ.   Νοέ. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΙ’ ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠ΄ΤΗ ΠΕΙΝΑ

  Αυτοοργάνωση, επιτροπές εργαζομένων παντού, αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες

 • ΕΥΔΑΠ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

  protovoulia1.eydap@gmail.com
  ---------
  ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ.
  ---------
  -Μπορείτε να δημοσιεύσετε άρθρο σας -επώνυμα ή με τα αρχικά*.
  Παράκληση: Χωρίς ύβρεις και συκοφαντίες
  *Τα πλήρη στοιχεία στη διάθεση μας.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • «Έπεσε» στο μάτι μας

  και γελάσαμε ..πικρά

 • Αυτό όμως που δημιουργεί ανησυχίες στο προσωπικό τη ΕΥΔΑΠ, είναι η σιγή της ΟΜΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει για να δημιουργήσει το "αντίπαλο δέος" στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ. Στην ίδια ανάρτηση στο fb, σε ερώτηση στο πρόεδρο της ΟΜΕ: "Στη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν συντονιστικό φορέων, ξεκίνησαν καμπάνια "SOSτε το νερό" και κατάφεραν ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης και των γύρων δήμων για διενέργεια δημοψηφίσματος. Η ΟΜΕ πότε θα αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες συντονισμού και στην Αττική;" η απάντησή του ήταν: "η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα. Οι συνάδελφοί μας στην Θεσσαλονίκη ακολουθούν την δική τους τακτική, και καλά κάνουν, και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθειά τους και εμείς ακολουθούμε την δική μας τακτική. Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας, πάντα στο πλαίσιο της τακτικής μας". Δηλαδή; Ποιά "άλλη" τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς. Διαφορετική από αυτή του συντονισμό, συνεργασία και κοινή δράση με όσους συμφωνούν στην μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ; Διαφορετική από το να βάλουμε στη μάχη τους δήμους και την περιφέρεια της Αττικής; Τι περιμένει η ΟΜΕ; Να ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΥΔΑΠ για να αναλάβει πρωτοβουλίες; Ήδη έχουμε αργήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενημέρωση, συσπείρωση, κοινή αγωνιστική στάση όλου του προσωπικού και των συλλόγων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πρόσκληση σε δήμους, φορείς και πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά για την δημιουργία συντονιστικού φορέα που θα οργανώσει την προσπάθεια θα ξεσηκώσει τους πολίτες ενάντια στο έγκλημα του ξεπουλήματος της ΕΥΔΑΠ. Τώρα πριν είναι πολύ αργά.(Από blog ΣΕΚΕΣ)

  ...και μετά μου λες "γιατί δε σου γράφω"; Πρόεδρος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ: «η διαδικασία για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ δεν έχει αρχίσει επίσημα»... ,, Θα κάνουμε ότι "περνά από το χέρι" μας.!!! Περισσότερα ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ -ΛΙΝΚ //σε περίπτωση που δεν ανοίγει το προηγούμενοι ΚΛΙΚ ΕΔΩ---> : http://wp.me/pVnjk-eqb

 • Τα πάντα διαλύονται, ξεπουλιούνται..Η Α.Ε. εκποίησης δημόσιας περιουσίας δουλεύει! Εμείς? (ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ)

  ...Εμείς οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια... τι κάνουμε, τι περιμένουμε για να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας; Τιιιιιιιιιιιιι;

  ..και τα συνδικάτα, οι παρατάξεις, οι δεκάδες "συνδικαλιστές| (βάλτε όποια και όποιους φαντάζεστε) στη ..νιρβάνα τους?

 • ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πότε θα γυρίσουμε σελίδα; Δεν αρκούν 40 σχεδόν, χρόνια συναλλαγής, διαφθοράς, ιδιοτέλειας, πελατειακών σχέσεων; Θα πρέπει μήπως να τα ..κατοστήσουμε;

 • αν

 • Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: