Κά­πο­τε η α­ρι­στε­ρά πρέ­πει να πα­ρα­δέ­χε­ται δη­μό­σια τα λά­θη της (Ψηφοφορία για Σ.Κ. ΕΥΔΑΠ)

ν κά­νου­με μια α­να­δρο­μή στην ι­στο­ρία της α­ρι­στε­ράς, λί­γες φο­ρές εί­ναι αυ­τές που δια­πι­στώ­νου­με δη­μό­σια πα­ρα­δο­χή λα­θών και συ­νή­θως αυ­τό γί­νε­ται με­τά α­πό με­γά­λη χρο­νι­κή α­πό­στα­ση.

Στη δογ­μα­τι­κή της εκ­δο­χή η α­ρι­στε­ρά έ­χει πά­ντα δί­κιο κι ό­ταν, σπα­νίως, α­να­γνω­ρί­σει κά­ποια λά­θη ή βρε­θεί α­ντι­μέ­τω­πη με ι­στο­ρι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις ό­πως η κα­τάρ­ρευ­ση του υ­παρ­κτού σο­σια­λι­σμού, τό­τε το φταί­ξι­μο πέ­φτει στην α­νω­ρι­μό­τη­τα του λα­ού ή στη διε­θνή συ­νω­μο­σία του κα­πι­τα­λι­σμού.

Όσον α­φο­ρά την Ανα­νεω­τι­κή Αρι­στε­ρά, αν και έ­κα­νε έ­γκαι­ρη και σω­στή κρι­τι­κή στο στα­λι­νι­κό μο­ντέ­λο, δεν πα­ρέ­λει­ψε κά­ποιες φο­ρές να λει­τουρ­γή­σει στα­λι­νι­κά στο ε­σω­τε­ρι­κό της και δεν τόλ­μη­σε να κά­νει α­νοι­χτή αυ­το­κρι­τι­κή σε ζη­τή­μα­τα, ό­πως η σχέ­ση της με το α­πεχ­θές κα­θε­στώς Τσα­ου­σέ­σκου στη Ρου­μα­νία ή η συμ­με­το­χή της στην οι­κου­με­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και στη συ­γκυ­βέρ­νη­ση με τη δε­ξιά το 1989.

`

Επι­στρέ­φο­ντας στο σή­με­ρα, θα μπο­ρού­σα­με να ε­πι­ση­μά­νου­με κά­ποια πρό­σφα­τα λά­θη για τα ο­ποία ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο­φεί­λει να κά­νει αυ­το­κρι­τι­κή, δεί­χνο­ντας ό­τι εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να πα­ρα­δέ­χε­σαι και να μην ε­πα­να­λαμ­βά­νεις τα λά­θη σου πα­ρά να τα κρύ­βεις κά­τω α­πό το χα­λί πε­ρι­μέ­νο­ντας να ξε­χα­στούν. Εκτός κι αν δεν εί­ναι λά­θη αλ­λά συ­νει­δη­τές πο­λι­τι­κές ε­πι­λο­γές που δεί­χνουν πλέ­ον έ­ναν δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο…

`
Πριν δυο Κυ­ρια­κές, η «Επο­χή» κά­νο­ντας μια το­μή στην ι­στο­ρία της, δη­μο­σίευ­σε για πρώ­τη φο­ρά τρι­σέ­λι­δη (!) συ­νέ­ντευ­ξη πο­λι­τι­κού αρ­χη­γού με έγ­χρω­μη φω­το­γρα­φία στην πρώ­τη σε­λί­δα. Σ’ αυ­τήν ο Αλέ­ξης Τσί­πρας χρη­σι­μο­ποίη­σε τον ό­ρο «με­γά­λη δη­μο­κρα­τι­κή πα­ρά­τα­ξη», δη­μιουρ­γώ­ντας ά­με­σους συ­νειρ­μούς και πο­λι­τι­κές πα­ρα­πο­μπές στο αρ­νη­τι­κό, πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν. Αυ­τό εί­ναι το μέλ­λον που ο­ρα­μα­τί­ζε­ται για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο ε­πι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής του ο­μά­δας; Αυ­τόν το σκο­πό ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε κι η κε­ντρι­κή του ο­μι­λία στην εκ­δή­λω­ση του πα­σο­κο­γε­νούς «Νέ­ου Αγω­νι­στή» για την ε­πέ­τειο της 3ης Σε­πτέμ­βρη; Και πιο μο­ντέ­λο η­γε­σίας ε­ξυ­πη­ρε­τούν, α­κό­μα και τα δι­κά μας έ­ντυ­πα, ό­ταν α­πο­σιω­πούν ή περ­νούν στα ψι­λά τις διερ­γα­σίες και τις δια­φο­ρε­τι­κές α­πό­ψεις στη Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, προ­βάλ­λο­ντας την η­γε­σία του ε­νός αν­δρός;

`
Η Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δια­φώ­νη­σε με τη συ­νά­ντη­ση α­ντι­προ­σω­πείας της Κου­μουν­δού­ρου με τον Ράι­χεν­μπα­χ, που δεν εί­ναι κά­ποιο θε­σμι­κό πρό­σω­πο αλ­λά έ­νας διο­ρι­σμέ­νος υ­πάλ­λη­λος που ση­μα­το­δο­τεί την ε­πο­πτεία και την υ­πο­τα­γή της Ελλά­δας σε ξέ­να κέ­ντρα. Την α­πό­φα­ση της συ­νά­ντη­σης την πή­ρε η η­γε­σία του ΣΥΝ ε­ρή­μην του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Κι α­ντί για μια γεν­ναία πα­ρα­δο­χή του λά­θους βρέ­θη­κε μια εύ­σχη­μη, πλην α­φε­λής, δι­καιο­λο­γία;

`
Η υ­πό­θε­ση Μεϊμα­ρά­κη δεί­χνει ό­τι «ε­νός λά­θους μύ­ρια έ­πο­νται». Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τον υ­περ­ψή­φι­σε για πρό­ε­δρο της βου­λής κά­νο­ντας μια συ­ναλ­λα­γή ό­πως συ­νη­θί­ζουν τα κόμ­μα­τα ε­ξου­σίας. Τώ­ρα που ά­νοι­ξαν οι α­σκοί του Αιό­λου, με τα δη­μο­σιεύ­μα­τα που τον ε­μπλέ­κουν σε διά­φο­ρες «θεά­ρε­στες» δρα­στη­ριό­τη­τες, α­ντί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να πα­ρα­δε­χτεί δη­μό­σια το λά­θος του, το υ­πο­στη­ρί­ζει «κά­νο­ντας την πά­πια». Τε­λι­κά το θέ­μα φαί­νε­ται να κλεί­νει κι ό­λα κα­λά κι ό­λα ω­ραία. Με τέ­τοια νοο­τρο­πία ό­μως τα λά­θη διαιω­νί­ζο­νται, ο α­ρι­στε­ρός πο­λι­τι­κός λό­γος δεν α­πο­κτά δια­κρι­τό πρό­ση­μο κι ε­νι­σχύο­νται οι μη­δε­νι­στι­κές φω­νές που υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι «ό­λοι στο ί­διο κα­ζά­νι βρά­ζουν».

Ο δι­κη­γό­ρος του δια­βό­λου

Εφ. Εποχή 07/10/2012

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: